Tussentijds instromende leerlingen

Ouders die hun kind(eren) door verhuizing of om andere redenen tijdens hun basisschooltijd op 't Gijmink willen aanmelden, maken hiervoor een afspraak met de directie. Er volgt dan een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Tijdens dit gesprek kunnen ouders aangeven hoe de schoolloopbaan van hun kind(eren) tot nu toe verlopen is.

Indien het gaat om instromende leerlingen van andere scholen in Goor, anders dan een verhuizing, vragen wij ouders naar de reden en motivatie voor deze keuze. Tevens vragen wij hen of ze hierover al een gesprek hebben gehad met de school waar hun kind(eren) momenteel zitten. Tijdens het cursusjaar nemen wij in principe geen kinderen aan, tenzij daar belangrijke redenen voor zijn om dat wel te doen. Dit is afhankelijk van het overleg tussen de school waar het kind zit en de school waarop het aangemeld is.

Na dit gesprek zal er contact worden opgenomen met de school van herkomst. Met behulp van deze gesprekken vormen we een beeld van de ontwikkeling van de leerling.

Alle verzamelde informatie wordt besproken in het team, waarna een afweging wordt gemaakt of wij aan de onderwijsbehoeften van deze leerling(en) kunnen voldoen.

Van leerlingen die afkomstig zijn van een andere basisschool en die bij ons worden ingeschreven ontvangen we in principe naast de uitschrijvingverklaring van de vorige school een onderwijskundig rapport. Als zaken ons niet duidelijk zijn, nemen we contact op met de betreffende school, zodat een goede opvang op onze school bevorderd wordt.